Demolició al puig des Camp Vell

Avui Última Hora i Diario de Ibiza publiquen la notícia de la demolició.

Es tracta d’una falsa ruïna situada dins de zona ANEI-AANP (Àrea Natural d’Especial Interès i Àrea d’Alt Nivell de Protecció) des Amunts, segons estableix la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals, i també és Lloc d’Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

Els fets es remunten al juliol del 2001, quan els zeladors d’aquest Departament van constatar que s’estava començant una construcció realitzada amb pedres dels voltants i col·locades amb ciment a imitació d’una ruïna (el promotor va sol·licitar posteriorment un certificat d’antiguitat davant l’ajuntament). Això va motivar l’obertura del corresponent expedient de diligències prèvies de disciplina urbanística. Es van posar els fets en coneixement de l’ajuntament de Sant Antoni per tal que pogués exercir les seves competències en matèria de disciplina urbanística, alhora que es demanava a l’ajuntament que informàs sobre si havia efectuat alguna actuació en relació als fets denunciats i sobre si tenia en tràmit algun expedient al respecte. Mitjançant una nova inspecció es constata que els murs s’havien convertit en una edificació d’uns 80 m2 amb coberta, dues portes d’accés, finestres i xemeneia. Després de remetre a l’ajuntament un nou escrit posant en el seu coneixement aquests nous fets per tal que adoptàs les mesures de protecció de la legalitat urbanística oportunes, amb l’advertiment que de no fer-ho així, el Consell es subrogaria en les competències municipals en matèria de disciplina urbanística, davant de la manca de resposta municipal, mitjançant Decret de Presidència, el Consell es va subrogar en la competència municipal. El març del 2002, davant de la possible constitució de delicte tipificat a l’art. 319.1 del Codi Penal, es van posar els fets en coneixement de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Mitjançant aquesta demolició s’ha donat compliment a la resolució ferma acordada pel Ple del Consell d’Eivissa de 28 d’octubre de 2002, en virtut de la qual s’acordà la demolició de les construccions il·legalitzables, consistents en l’habitatge i annex realitzats a uns quaranta metres de la torre de vigilància forestal del puig des Camp Vell.

Contra la resolució del Ple del Consell esmentada es va interposar recurs contenciós administratiu que es va seguir davant del Jutjat núm. 2 de Palma i que finalitzà mitjançant l’Acte 185/2007, de 12 de juny de 2007, pel qual s’acordà tenir per desistida la part recurrent i per finalitzat el procediment judicial. L’agost de 2007 es realitzà un primer apercibiment de demolició com a responsable del compliment de l’obligació de restaurar l’ordre jurídic infringit i la realitat física alterada, mitjançant la demolició de les obres realitzades sense llicència, amb l’advertiment que passat el termini concedit es procediria, a costa de l’infractor, a l’execució subsidiària per part del Consell. El novembre del 2007 es va fer un segon apercibiment. En desembre l’infractor va al·legar que havia demolit l’annex però que li era impossible demolir la casa perquè estava habitada de manera inconsentida. Paral·lelament es dictà la Sentència 99/07 pel Jutjat Penal núm 1 d’Eivissa, de data 1.12.2007, en què es declara coma fet provat que l’acusat va habitar a l’esmentada falsa ruïna en les dates en que manifestà al Consell la impossibilitat de demolir per tenir ocupat l’habitatge per terceres persones i, per tant, l’habitatge es trobava ja desocupat. Mitjançant un tercer apercibiment d’execució de gener de 2008 es va concedir un últim i improrrogable termini per a demolir les obres. Emparats en l’autorització d’entrada a la finca per part del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma, havent obtingut la llicència municipal d’obra major 39/2009 per a demolició d’edificació destinada a habitatge, el passat 2 de març es van retirar els mobles i objectes del seu interior, i la tarda del dijous 18 de març de 2010 s’ha enderrocat l’esmentada edificació.

Comencem blog!

Aquest blog neix amb la voluntat d’informar sobre els fets d’actualitat que afecten el nostre territori: jornades i conferències, novetats bibliogràfiques, cartografia, normativa i legislació, etc. Tot plegat comptant amb la participació dels lectors mitjançant la possibilitat d’afegir comentaris a les entrades del blog.