Llei Orgànica 5/2010 (modificació del Codi Penal)

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE Núm. 152, de 23 de juny de 2010, entrada en vigor el 23 de desembre de 2010).

Els delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme són objecte de reforma en diversos aspectes.

D’una banda, es modifica la rúbrica del capítol I del títol XVI del llibre II, en la qual s’explicita, al costat de l’ordenació del territori, l’urbanisme com a objecte de tutela. D’altra banda, s’introdueixen millores.

Així, s’amplia l’àmbit de les conductes típiques a les obres il legals o clandestines d’urbanització, ja que aquestes poden tenir un major impacte sobre el territori que les de mera construcció o edificació, a les que a més solen precedir. Per tal d’evitar la consolidació dels beneficis del delicte per part de l’infractor, es perfecciona el sistema pel que fa a la pena de multa, establint, al costat de la ja existent previsió de multa per quotes diàries, la imposició de multa proporcional per aquells casos en què el benefici obtingut pel delicte és superior a la quantitat resultant de l’aplicació d’aquella. A més, es concreta que en tot cas es disposarà el comís dels guanys provinents del delicte siguin quines siguin les transformacions que hagin pogut experimentar.

Respecte del delicte de prevaricació urbanística, es completa l’àmbit dels objectes sobre els quals es pot projectar la conducta prevaricadora amb la inclusió dels «instruments de planejament», així com la dels projectes de parcel i reparcel.lació. I, com venia sent demandat per la doctrina, s’atorga rang típic a l’ocultació d’actes il.lícits observats per la inspecció i l’omissió d’inspeccions que tinguessin caràcter obligatori. En tots aquests supòsits, s’agreugen les penes en correspondència amb la gravetat d’aquest tipus de conductes, suprimint a més en l’article 320 l’alternativitat entre la pena de presó o multa per tal d’evitar que els funcionaris i responsables públics tinguin un tractament privilegiat.

Llibre: “La cosa pública i l’urbanisme”

La cosa pública i l'urbanisme

Novetat editorial: “La cosa pública i l’urbanisme” (Pagès Editors, ISBN: 978-84-9779-963-8), de Maria Lluïsa Marsal Llacuna, un “recorregut ben explicat pels lligams i les acotacions que l’urbanisme exerceix a allò públic i en especial a l’equipament públic”. Maria Lluïsa Marsal Llacuna (Sant Martí de Tous, Anoia. 1974) és doctora arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha combinat l’activitat docent amb la professional i ha col·laborat amb ajuntaments en la redacció de planejament estratègic.

Llibre: “Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques”

Paisatges en transformació

Editat per la Diputació de Barcelona, “Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques

(…) aplega articles i treballs que subratllen la necessitat d’una gestió i una intervenció amb criteris paisatgístics en els entorns més sotmesos a transformacions i en els més propers a la major part de la ciutadania, i recullen experiències i projectes paisatgístics que aposten decididament per la qualitat i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Si tot el paisatge és un element clau per al desenvolupament econòmic dels territoris i determina la qualitat de vida de les persones que hi viuen, la incorporació de criteris paisatgístics en les polítiques públiques, i especialment en les dels governs locals, adquireix una renovada importància.

El paisatge d’Eivissa a Panoramio

Hem estrenat web dins de Panoramio.

Panoramio, que pertany a Google, és una web dedicada a exhibir les fotografies de llocs o paisatges que els usuaris creen i georeferencien. Les imatges allotjades a Panoramio són revisades periòdicament i seleccionades per a ser mostrades a la corresponent capa de Google Earth.

Panoramio té un sistema d’etiquetes que permet categoritzar les fotografies segons la seva posició al mapa, el tema, el topònim, l’any en què van ser preses o qualsevol altre característica. Aquestes “etiquetes” (en alnglès “tags”), són creades per l’autor i són una alternativa per a trobar imatges fàcilment quan no en sabem la localització exacta.

El Departament té un important banc d’imatges de la nostra illa en format digital des de l’any 2002 i químic abans d’aquesta data (actualment n’estem escanejant els negatius). A Panoramio hi penjarem fotografies de diverses tipologies de paisatge i de diversos anys, tot procurant documentar d’aquesta manera l’evolució del paisatge de diverses zones d’Eivissa.