Servei d’informació al ciutadà sobre la modificació del PTE


El Consell d’Eivissa ha posat a l’abast dels ciutadans un servei d’atenció i informació respecte de la modificació del Pla Territorial d’Eivissa (PTE). Tècnics del Departament de Política Territorial es desplaçaran als diferents ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a atendre les consultes que individualment formulin els ciutadans. En aquestes consultes les persones interessades podran conèixer amb detall com afecta la modificació del PTE les seues finques i propietats [+ informació]

Estudis d’impacte i integració paisatgística. Guia metodològica.

La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya), ha editat diversa documentació referent als Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP), entre ells una Guia metodològica per al “seguit de supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)”.

“La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades.

Amb la finalitat d’orientar i facilitar la tasca de redacció dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), el Servei de Paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ha elaborat la present Guia metodològica. El seu objectiu principal és servir de pauta per a la realització d’un tipus de treball que encara no compta amb una llarga tradició al nostre país i que presenta unes característiques específiques en relació a d’altres estudis sobre actuacions en el territori”.

Novetats editorials: paisatge natural i ordenació del territori

López Lillo, Antonio: “Valoración del paisaje natural” Editorial: Abada Editores (ISBN(13): 9788496775862)

Galiana, Luis; Vinuesa Angulo, J.: “Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio“, Editorial Síntesis (ISBN: 9788497566889):

Este manual incorpora los fundamentos teóricos relativos a los componentes más relevantes del análisis territorial junto con ejemplos prácticos de la acción planificadora. Sucesivamente se tratan los aspectos conceptuales de la ordenación y su formalización jurídico-administrativa, las bases teóricas y metodológicas de algunos de los elementos fundamentales del análisis territorial y seis descripciones detalladas de los planteamientos y los desarrollos de otros tantos planes territoriales.