Disponible el Codi d’Urbanisme de les Illes Balears (BOE)


La web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado té disponible per a la seva descàrrega el Código de Urbanismo de las Islas Baleares en format epub i pdf, actualitzat a 16 de juliol de 2014:

El objeto del «Código de Derecho Urbanístico» es poner a disposición de los aplicadores de esta rama del derecho administrativo una herramienta eficaz para desarrollar su actividad profesional con la seguridad requerida.
En efecto, los rápidos cambios de la normativa urbanística inducen a confusión incluso a los profesionales y contribuyen a extender la percepción del urbanismo como algo oscuro y complicado. Si bien las causas de este fenómeno escapan al ámbito de este trabajo, sólo con un constante esfuerzo de todas las administraciones públicas para promover la transparencia puede pensarse en su superación.
El Código incluye todas las normas de nivel legal y reglamentario que regulan la actividad urbanística, entendida como la función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación.

Entra en funcionament el Mapa urbanístic de les Illes Balears (MUIB)

El MUIB ja està disponible de forma oberta a la web de la CAIB. Amb el visor podreu consultar la informació urbanística dels 67 municipis de les Illes Balears, així com consultar tots els instruments de planejament introduïts a la base de dades.

El MUIB és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que relaciona les delimitacions definides en els planejaments urbanístics aprovats i vigents amb les seves dades relacionades dels usos permesos i paràmetres urbanístics assignats (altura màxima en plantes, edificabilitat màxima del solar, etc.). Per a servir les dades geogràfiques a Internet el MUIB empra la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB).

Tot plegat, el MUIB és un sistema molt complex que ha suposat la creació d’una àmplia base de dades d’entitats geogràfiques i els seus paràmetres urbanístics (amb un diccionari únic de conceptes urbanístics), la recopilació i georeferenciació dels plànols d’ordenació i la digitalització vectorial d’aquests plànols, la creació del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), els serveis web amb la Infraestructura de dades espacials (IDEIB), el visualitzador web de mapes per proporcionar l’accés als plànols i documentació en vigor, l’aplicació de gestió, etc.

El MUIB serà una eina bàsica perquè l’Administració pugui realitzar la seva tasca de forma adequada (concessió de permisos, avaluació de les necessitats de creixement urbanístic, creació de nou planejament territorial i municipal, etc.).

També serà una eina molt útil pels professionals i empreses privades del món de l’arquitectura, el medi ambient, la construcció, etc. que podran accedir de forma ràpida i eficient a la informació urbanística.

El MUIB també farà més fàcil l’accés a la informació urbanística a qualsevol ciutadà amb el visualitzador web de mapes del MUIB.

El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l’organisme competent.

Per acabar és important remarcar que el MUIB és un projecte que estarà en contínua actualització, així com també és un sistema obert a totes aquelles aportacions i revisions que el millorin.