El Consell d’Eivissa fa enderrocar dues construccions il·legals en sòl rústic protegit

El Consell Insular d’Eivissa ha desmantellat dues edificacions executades sense llicència urbanística i contràries a l’ordenació territorial: una casa al Pla de Corona en zona ARIP, i una construcció que l’infractor va implantar a la finca del seu veí tipus iurta a Sant Josep de sa Talaia en zona ANEI. Un cop es varen iniciar els corresponents expedients de restabliment de la legalitat urbanística per part del Consell Insular, els infractors van acollir-se a l’opció que permet la llei d’urbanisme per a restablir la realitat física alterada de forma voluntària. En resoldre l’expedient s’imposaran les corresponents sancions.

Casa al Pla de Santa Agnès de Corona (ARIP)

En el primer dels casos es tractava d’una casa prefabricada acabada i dotada d’instal·lació elèctrica i d’aigua i que era visible des de les finques del seu voltant i des d’alguns camins que discorren el Pla de Corona. En aquest cas, la patrulla del SEPRONA va denunciar els fets i els va posar en coneixement del Consell Insular que de forma immediata va obrir expedient de diligències prèvies i que va concloure amb la resolució d’inici del procediment de restabliment de la legalitat urbanística i del procediment sancionador i que ha provocat l’enderrocament de l’edificació.

Iurta a Sant Josep de Sa Talaia (ANEI)

L’edificació desmantellada es tractava d’una construcció tipus iurta, un tipus d’habitatge mòbil, amb estructura de fusta i coberta de feltre, usada tradicionalment pels nòmades de les estepes de l’Àsia central, així com una escala i replà d’accés i una casa de fusta amb un bany sec, i que per a la seua implantació es va desforestar una superfície d’uns 150 m2 aproximadament. En aquest cas, l’infractor va implantar l’edificació a la parcel·la del seu veí i aquest va posar en coneixement mitjançant denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep els fets. Posteriorment, l’Ajuntament va remetre la denúncia al Consell per raó de la seva competència. Cal destacar en aquest cas la celeritat amb que s’ha efectuat la demolició en un termini de 20 dies des que es va notificar l’inici del corresponent expedient de disciplina urbanística a la persona infractora.

Persones infractores

Des de la secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es comunica que qualsevol actuació no emparada amb llicència o títol habilitant en sòl rústic protegit comporta sancions de quanties molt elevades que poden arribar fins a un 300 per cent del valor de les obres. “Els ciutadans han de saber que responen de les sancions les persones propietàries, les promotores, les constructores i totes les altres persones que tinguin atribuïdes facultats decisòries sobre l’execució o el desenvolupament dels actes sense llicència, així com el personal tècnic titulat director d’aquests, i el redactor dels projectes i que les multes que s’imposin a les diferents persones responsables d’una mateixa infracció urbanística tenen entre sí caràcter independent. Així doncs, pel cas que hi hagués varis infractors s’imposaria una multa per a cadascun d’ells”, s’apunta des del Departament. Finalment, s’informa que amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018, no prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment de la legalitat urbanística per a actes o usos il·legals no admesos en sòl rústic.

La secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es l’encarregada de vetllar per la legalitat urbanística en sòl rústic protegit a l’illa, ja que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, els Consells Insulars ostenten totes les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit, això son les Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP); les Àrees naturals d’especial interès (ANEI); les Àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP); i les Àrees de protecció territorial de costes (APT Costanera).

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 02/10/2019

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 04/12/2019

construcció Corona

Pla de Corona, 18/12/2018

construcció Corona

Pla de Corona, 05/12/2019