Legislació i normativa de referència

Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Pla Territorial Insular d’Eivissa (2005)

Modificació núm. 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa (2019)

PGOU Eivissa

NNSS Santa Eulària des Riu

PGOU Sant Antoni de Portmany

NNSS Sant Josep de sa Talaia

NNSS Sant Joan de Labritja

Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat

Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat

Conveni europeu del paisatge (Consell d’Europa)

Recomanació CM/REC (2008)3 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre la implementació del Conveni europeu de paisatge (pdf)