Disponible el Codi d’Urbanisme de les Illes Balears (BOE)


La web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado té disponible per a la seva descàrrega el Código de Urbanismo de las Islas Baleares en format epub i pdf, actualitzat a 16 de juliol de 2014:

El objeto del «Código de Derecho Urbanístico» es poner a disposición de los aplicadores de esta rama del derecho administrativo una herramienta eficaz para desarrollar su actividad profesional con la seguridad requerida.
En efecto, los rápidos cambios de la normativa urbanística inducen a confusión incluso a los profesionales y contribuyen a extender la percepción del urbanismo como algo oscuro y complicado. Si bien las causas de este fenómeno escapan al ámbito de este trabajo, sólo con un constante esfuerzo de todas las administraciones públicas para promover la transparencia puede pensarse en su superación.
El Código incluye todas las normas de nivel legal y reglamentario que regulan la actividad urbanística, entendida como la función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación.

Llei Orgànica 5/2010 (modificació del Codi Penal)

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE Núm. 152, de 23 de juny de 2010, entrada en vigor el 23 de desembre de 2010).

Els delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme són objecte de reforma en diversos aspectes.

D’una banda, es modifica la rúbrica del capítol I del títol XVI del llibre II, en la qual s’explicita, al costat de l’ordenació del territori, l’urbanisme com a objecte de tutela. D’altra banda, s’introdueixen millores.

Així, s’amplia l’àmbit de les conductes típiques a les obres il legals o clandestines d’urbanització, ja que aquestes poden tenir un major impacte sobre el territori que les de mera construcció o edificació, a les que a més solen precedir. Per tal d’evitar la consolidació dels beneficis del delicte per part de l’infractor, es perfecciona el sistema pel que fa a la pena de multa, establint, al costat de la ja existent previsió de multa per quotes diàries, la imposició de multa proporcional per aquells casos en què el benefici obtingut pel delicte és superior a la quantitat resultant de l’aplicació d’aquella. A més, es concreta que en tot cas es disposarà el comís dels guanys provinents del delicte siguin quines siguin les transformacions que hagin pogut experimentar.

Respecte del delicte de prevaricació urbanística, es completa l’àmbit dels objectes sobre els quals es pot projectar la conducta prevaricadora amb la inclusió dels «instruments de planejament», així com la dels projectes de parcel i reparcel.lació. I, com venia sent demandat per la doctrina, s’atorga rang típic a l’ocultació d’actes il.lícits observats per la inspecció i l’omissió d’inspeccions que tinguessin caràcter obligatori. En tots aquests supòsits, s’agreugen les penes en correspondència amb la gravetat d’aquest tipus de conductes, suprimint a més en l’article 320 l’alternativitat entre la pena de presó o multa per tal d’evitar que els funcionaris i responsables públics tinguin un tractament privilegiat.