El Consell d’Eivissa fa enderrocar dues construccions il·legals en sòl rústic protegit

El Consell Insular d’Eivissa ha desmantellat dues edificacions executades sense llicència urbanística i contràries a l’ordenació territorial: una casa al Pla de Corona en zona ARIP, i una construcció que l’infractor va implantar a la finca del seu veí tipus iurta a Sant Josep de sa Talaia en zona ANEI. Un cop es varen iniciar els corresponents expedients de restabliment de la legalitat urbanística per part del Consell Insular, els infractors van acollir-se a l’opció que permet la llei d’urbanisme per a restablir la realitat física alterada de forma voluntària. En resoldre l’expedient s’imposaran les corresponents sancions.

Casa al Pla de Santa Agnès de Corona (ARIP)

En el primer dels casos es tractava d’una casa prefabricada acabada i dotada d’instal·lació elèctrica i d’aigua i que era visible des de les finques del seu voltant i des d’alguns camins que discorren el Pla de Corona. En aquest cas, la patrulla del SEPRONA va denunciar els fets i els va posar en coneixement del Consell Insular que de forma immediata va obrir expedient de diligències prèvies i que va concloure amb la resolució d’inici del procediment de restabliment de la legalitat urbanística i del procediment sancionador i que ha provocat l’enderrocament de l’edificació.

Iurta a Sant Josep de Sa Talaia (ANEI)

L’edificació desmantellada es tractava d’una construcció tipus iurta, un tipus d’habitatge mòbil, amb estructura de fusta i coberta de feltre, usada tradicionalment pels nòmades de les estepes de l’Àsia central, així com una escala i replà d’accés i una casa de fusta amb un bany sec, i que per a la seua implantació es va desforestar una superfície d’uns 150 m2 aproximadament. En aquest cas, l’infractor va implantar l’edificació a la parcel·la del seu veí i aquest va posar en coneixement mitjançant denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep els fets. Posteriorment, l’Ajuntament va remetre la denúncia al Consell per raó de la seva competència. Cal destacar en aquest cas la celeritat amb que s’ha efectuat la demolició en un termini de 20 dies des que es va notificar l’inici del corresponent expedient de disciplina urbanística a la persona infractora.

Persones infractores

Des de la secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es comunica que qualsevol actuació no emparada amb llicència o títol habilitant en sòl rústic protegit comporta sancions de quanties molt elevades que poden arribar fins a un 300 per cent del valor de les obres. “Els ciutadans han de saber que responen de les sancions les persones propietàries, les promotores, les constructores i totes les altres persones que tinguin atribuïdes facultats decisòries sobre l’execució o el desenvolupament dels actes sense llicència, així com el personal tècnic titulat director d’aquests, i el redactor dels projectes i que les multes que s’imposin a les diferents persones responsables d’una mateixa infracció urbanística tenen entre sí caràcter independent. Així doncs, pel cas que hi hagués varis infractors s’imposaria una multa per a cadascun d’ells”, s’apunta des del Departament. Finalment, s’informa que amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears, l’1 de gener de 2018, no prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment de la legalitat urbanística per a actes o usos il·legals no admesos en sòl rústic.

La secció de disciplina urbanística del Consell d’Eivissa es l’encarregada de vetllar per la legalitat urbanística en sòl rústic protegit a l’illa, ja que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, els Consells Insulars ostenten totes les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit, això son les Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP); les Àrees naturals d’especial interès (ANEI); les Àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP); i les Àrees de protecció territorial de costes (APT Costanera).

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 02/10/2019

iurta

Iurta (Sant Josep de sa Talaia), 04/12/2019

construcció Corona

Pla de Corona, 18/12/2018

construcció Corona

Pla de Corona, 05/12/2019

Demolició al puig des Camp Vell

Avui Última Hora i Diario de Ibiza publiquen la notícia de la demolició.

Es tracta d’una falsa ruïna situada dins de zona ANEI-AANP (Àrea Natural d’Especial Interès i Àrea d’Alt Nivell de Protecció) des Amunts, segons estableix la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals, i també és Lloc d’Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

Els fets es remunten al juliol del 2001, quan els zeladors d’aquest Departament van constatar que s’estava començant una construcció realitzada amb pedres dels voltants i col·locades amb ciment a imitació d’una ruïna (el promotor va sol·licitar posteriorment un certificat d’antiguitat davant l’ajuntament). Això va motivar l’obertura del corresponent expedient de diligències prèvies de disciplina urbanística. Es van posar els fets en coneixement de l’ajuntament de Sant Antoni per tal que pogués exercir les seves competències en matèria de disciplina urbanística, alhora que es demanava a l’ajuntament que informàs sobre si havia efectuat alguna actuació en relació als fets denunciats i sobre si tenia en tràmit algun expedient al respecte. Mitjançant una nova inspecció es constata que els murs s’havien convertit en una edificació d’uns 80 m2 amb coberta, dues portes d’accés, finestres i xemeneia. Després de remetre a l’ajuntament un nou escrit posant en el seu coneixement aquests nous fets per tal que adoptàs les mesures de protecció de la legalitat urbanística oportunes, amb l’advertiment que de no fer-ho així, el Consell es subrogaria en les competències municipals en matèria de disciplina urbanística, davant de la manca de resposta municipal, mitjançant Decret de Presidència, el Consell es va subrogar en la competència municipal. El març del 2002, davant de la possible constitució de delicte tipificat a l’art. 319.1 del Codi Penal, es van posar els fets en coneixement de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Mitjançant aquesta demolició s’ha donat compliment a la resolució ferma acordada pel Ple del Consell d’Eivissa de 28 d’octubre de 2002, en virtut de la qual s’acordà la demolició de les construccions il·legalitzables, consistents en l’habitatge i annex realitzats a uns quaranta metres de la torre de vigilància forestal del puig des Camp Vell.

Contra la resolució del Ple del Consell esmentada es va interposar recurs contenciós administratiu que es va seguir davant del Jutjat núm. 2 de Palma i que finalitzà mitjançant l’Acte 185/2007, de 12 de juny de 2007, pel qual s’acordà tenir per desistida la part recurrent i per finalitzat el procediment judicial. L’agost de 2007 es realitzà un primer apercibiment de demolició com a responsable del compliment de l’obligació de restaurar l’ordre jurídic infringit i la realitat física alterada, mitjançant la demolició de les obres realitzades sense llicència, amb l’advertiment que passat el termini concedit es procediria, a costa de l’infractor, a l’execució subsidiària per part del Consell. El novembre del 2007 es va fer un segon apercibiment. En desembre l’infractor va al·legar que havia demolit l’annex però que li era impossible demolir la casa perquè estava habitada de manera inconsentida. Paral·lelament es dictà la Sentència 99/07 pel Jutjat Penal núm 1 d’Eivissa, de data 1.12.2007, en què es declara coma fet provat que l’acusat va habitar a l’esmentada falsa ruïna en les dates en que manifestà al Consell la impossibilitat de demolir per tenir ocupat l’habitatge per terceres persones i, per tant, l’habitatge es trobava ja desocupat. Mitjançant un tercer apercibiment d’execució de gener de 2008 es va concedir un últim i improrrogable termini per a demolir les obres. Emparats en l’autorització d’entrada a la finca per part del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma, havent obtingut la llicència municipal d’obra major 39/2009 per a demolició d’edificació destinada a habitatge, el passat 2 de març es van retirar els mobles i objectes del seu interior, i la tarda del dijous 18 de març de 2010 s’ha enderrocat l’esmentada edificació.