Curs: “Eines de paisatge”

Curs: Eines de paisatge

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya organitza el curs “Eines de paisatge: els instruments de gestió i intervenció a Catalunya i la integració paisatgística d’activitats“:

adreçat a professionals de la ordenació territorial, l’urbanisme, el paisatgisme i el medi ambient. El curs es celebrarà a Barcelona, cada dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 h, des del 18 de gener al 3 de març del 2011. Serà impartit per experts tant de l’administració com del sector privat, i s’estructura en dos blocs independents que combinen aspectes teòrics i pràctics per donar al curs un caràcter aplicat que resulti de la màxima utilitat.

Estudis d’impacte i integració paisatgística. Guia metodològica.

La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya), ha editat diversa documentació referent als Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP), entre ells una Guia metodològica per al “seguit de supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)”.

“La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades.

Amb la finalitat d’orientar i facilitar la tasca de redacció dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), el Servei de Paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ha elaborat la present Guia metodològica. El seu objectiu principal és servir de pauta per a la realització d’un tipus de treball que encara no compta amb una llarga tradició al nostre país i que presenta unes característiques específiques en relació a d’altres estudis sobre actuacions en el territori”.

Llibre: Guia d’integració paisatgística de les construccions agràries

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Guia d’integració paisatgística de les construccions agràries. El document, editat juntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i la Fundació Agrícola Catalana, vol ser un instrument pràctic per tal d’orientar actuacions de millora paisatgística de les construccions agràries. El llibre aborda la conciliació dels aspectes funcionals i paisatgístics per tal d’assolir uns espais rurals més cuidats i competitius:

La guia té com a doble objectiu millorar la qualitat dels horts existents i fomentar la creació d’horts socials la producció dels quals es destina a l’autoconsum. No és un manual d’horticultura, sinó que aborda aquests espais des de la dimensió paisatgística. Igualment, la guia es dirigeix tant als ens locals com a la societat civil organitzada que es proposin crear i gestionar horts amb finalitats diverses, i també als hortolans, responsables de la configuració d’aquests petits paisatges quotidians.

El primer capítol de la guia se centra en els aspectes generals de la integració paisatgística. El segon tracta els diferents elements que configuren la imatge de conjunt dels horts: fa una diagnosi de la problemàtica habitual i presenta solucions i estratègies d’actuació útils. El tercer capítol aprofundeix en els aspectes normatius i de gestió, essencials per al manteniment de la qualitat paisatgística. La síntesi exposa en dotze idees clau les idees principals i clou la primera part, teòrica. A la segona part s’aporten exemples de bones actuacions en forma de fitxes sintètiques, il·lustrades amb imatges i cartografia, per tal de fornir una sèrie de referents.