Actualització del recull de normativa territorial d’en Jaume Munar

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha presentat la darrera actualització del Volum I de la Normativa d’ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, elaborat per en Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca:

Efectivament, si a la tercera edició de desembre de 2010 s’inclogueren les modificacions que havíen afectat la Llei 14/2000, d’Ordenació Territorial (introduïdes per la Llei 4/2010, la Llei 10/2010 i la Llei 12/2010), la Llei 8/1988, d’Edificis Fora d’Ordenació i la Llei 4/2008, amb aquesta nova actualització ens trobam amb nous canvis que tornen afectar aquestes mateixes lleis, i també d’altres. (…)

En aquesta versió del llibre, bàsicament s’incorporen tant la Llei 7/2012, que prové de l’esmentat Decret Llei 2/2012, com també les nombroses modificacions normatives derivades tant de la pròpia llei com de la ja esmentada Llei 8/2012 del turisme;”

Actualització del recull de normativa territorial d’en Munar

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha presentat la darrera actualització del Volum I de la Normativa d’ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, elaborat per en Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca:

“En aquesta versió del llibre, bàsicament s’incorporen les nombroses modificacions normatives derivades de l’esmentat Decret Llei 2/2012. D’una banda, se suprimeixen els articles i disposicions que han estat derogats, que afecten un total de sis lleis d’aquest Volum I; de l’altra, s’actualitzen els articles modificats, que també afecten quatre lleis de l’esmentat Volum I, i que resulten especialment importants les relatives a la nova regulació del sòl urbà. A més d’aquestes, convé no oblidar les modificacions que afecten al Volum II, com ara: la Llei 12/1998, de Patrimoni; la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial; i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s’han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears”.